Osobný bankrot – slovné spojenie, ktoré u niekoho môže vyvolať stresový stav, no pre niekoho môže byť cestou k novému životu, bez strachu z možnej straty strechy nad hlavou. Slováci sa v minulých rokoch zadlžovali a stále aj zadlžujú rekordným tempom. Niektorí až tak, že si „neustrážili“ svoje financie a nie sú schopní splácať svoje záväzky.

Osobný bankrot – možnosť na oddlženie

V súčasnosti prebieha na Slovensku viac než 3 milióny exekučných konaní. Veriteľom v nich nie sú len rôzne štátne inštitúcie (Finančná správa, Sociálna poisťovňa), ale aj banky, nebankové spoločnosti, zdravotné a komerčné poisťovne, mobilní operátori... Pre dlžníkov je veľmi nepríjemné a drahé dostať sa do exekúcie. Okrem istiny, úrokov a penále musia totiž hradiť aj náklady exekučného konania a hlavne odmena správcu exekučného procesu býva často  riadne „mastná“.

Od 1. marca 2017 nadobudli účinnosť zmeny v Exekučnom poriadku a v osobnom bankrote

Aj v súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami pristúpil štát k novelizácii zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorým boli nastavené nové pravidlá a možnosť oddlženia sa stala dostupnejšou pre širšiu skupinu dlžníkov. Ich skladba je celkom pestrá: od nezamestnaných, mamičky poberajúce len materský resp. rodičovský príspevok, dôchodcov až po podnikateľov - fyzické osoby. O osobný bankrot môže požiadať viac ľudí aj preto, že nemajetným požičia štát 500 € na odštartovanie tohto procesu (peniaze však musia do 3 rokov po oddlžení vrátiť), no musia pritom splniť zákonom dané podmienky, napríklad:

  • dlžníkom musí byť dospelá fyzická osoba, so slovenským občianstvom
  • voči dlžníkovi už musí byť vedené exekučné konanie
  • dlžník musí mať aspoň jeden záväzok 180 dní po lehote splatnosti, ktorý nie je schopný uhradiť
  • podrobnejšie informácie o zmenách, ktoré priniesla novela zákona možno získať aj na www.financieonline.sk, kde sa nachádza viacero článkov o tejto téme.

Oddlženie formou osobného bankrotu

Hneď na začiatku pripomienka, že ani osobný bankrot nezaručí úplné sa zbavenie všetkých dlhov, nie je určený automaticky pre všetkých dlžníkov a tí nepoctiví, ktorí  nepoznajú dobré mravy a  osobným bankrotom chceli podviesť veriteľov  už aj narazili na odmietnutie pri bezplatných konzultáciách v Centre právnej pomoci (CPP). Centrá právnej pomoci majú totiž výlučné právo na zastupovanie ľudí pri konkurze alebo určení advokáta pri riešení osobného bankrotu formou splátkového kalendára. Dlžníka v procese osobného bankrotu tak nemôže zastupovať ani oddlžovacia spoločnosť ani iná advokátska kancelária. 

Osobný bankrot možno realizovať formou konkurzu alebo splátkového kalendára. Pri konkurze odovzdá dlžník na speňaženie celý svoj majetok s výnimkou tzv. nepostihnuteľnej hodnoty, v prípade splátkového kalendára si časť svojho majetku môže ponechať. Konkurz sa teda javí ako vhodnejšia forma pre málo majetných resp. nemajetných a splátkový kalendár pre tých, ktorí majú ešte určitý majetok a príjmy, z ktorých môžu postupne uhrádzať súdom určenú sumu.

V stručnosti:

  • ak súd schváli osobný bankrot, dlžník sa hneď zbaví všetkých svojich dlhov, ktoré nie sú zaručené nehnuteľným majetkom
  • všetky dlhy zaručené nehnuteľnosťou (zvyčajne úvery od bankových a nebankových subjektov)je nutné aj naďalej splácať
  • osobný bankrot nezbaví dlžníka ani dlhov na výživnom na deti a úmyselne spôsobenú škodu na zdraví
  • štát nechá dlžníkovi sumu 10 000 € z jeho majetku, ktorá je uložená na špeciálnom účte a zbankrotovaný človek z nej dostáva mesačne 250 € na úhradu životných nákladov počas obdobia 40 mesiacov
  • dlžník môže žiadať o osobný bankrot iba raz za 10 rokov.

Čo by mal priniesť resp čo prináša osobný bankrot „po novom“?

Nastavenie nových podmienok a pravidiel osobného bankrotu by malo umožniť väčšej časti dlžníkov vysporiadať si svoje dlhy, ale aj štátu zefektívniť s tým súvisiace súdne konania a elektronická komunikácia má vo všeobecnosti urýchliť exekučné procesy. Na Slovensku zatiaľ stále prebieha „bankrotový ošiaľ“, pretože už za prvý mesiac od účinnosti zmien sa zaujímalo o možnosť vyhlásenia osobného bankrotu skoro 10 000 dlžníkov. Pre ilustráciu, za celý r. 2016 bolo v SR zrealizovaných 731 osobných bankrotov – najviac v Banskobystrickom kraji a najmenej v Trenčianskom kraji. Podľa vyjadrení CPP chce v súčasnosti väčšina žiadateľov o osobný bankrot vyhlásiť konkurz, len veľmi málo rieši svoju situáciu splátkovým kalendárom. A ešte na záver aktuálna informácia z CPP: záujemcovia, ktorí si podali žiadosť o osobný bankrot v mesiaci júli, získali voľný termín na prejednanie žiadosti a konzultácie až na december 2017.   

Hodnocení kategorie 4.5
Osobný bankrot – možnosť na oddlženie hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

Diskuze