Pôžičky na zmenku patria k najrizikovejším formám zabezpečenia finančného záväzku, pretože svoj cieľ zábezpeky plní len vtedy, ak bola zmenka vystavená na reálnom podklade to znamená, že záujemca o pôžičku má zmenku podloženú svojim reálnym majetkom.

Pôžičky na zmenku

Aj preto sú v bankovom prostredí tieto pôžičky veľmi zriedkavé, poskytujú ich hlavne nebankové spoločnosti alebo súkromné osoby. Zmenka je obchodovateľným cenným papierom, ktorý musí spĺňať legislatívne náležitosti ako je označenie, že sa jedná o zmenku, dátum jej splatnosti, meno a adresa dlžníka a veriteľa, za sumu na zmenke ručí dlžník celým svojim majetkom.

Pôžičky na zmenku :

  • bez dokladovania príjmu, takže žiadateľmi môžu byť aj osoby bez stabilného príjmu,
  • často je využívaná osobami, ktoré majú zápis v niektorom z úverových registrov,
  • možno ich vybaviť jednoducho a rýchlo, online alebo pri osobnom stretnutí,
  • potrebný je len doklad totožnosti a doklad potvrdzujúci trvalé bydlisko dlžníka,
  • bez administratívnej náročnosti, najdôležitejším papierom je samotná zmenka,
  • pôžičky s vysokou úrokovou mierou, vybavenie bez poplatkov,
  • v prípade porušenia splátkového kalendára môže byť zmenka splatná okamžite.

Pri pôžičkách na zmenku v praxi existujú zmenky vlastné, kedy sa priamo dlžník zaväzuje splatiť požičané finančné prostriedky alebo zmenky cudzie, kedy môže dlh namiesto dlžníka splatiť tretia osoba. V niektorých prípadoch ide aj o podpísanie tzv. bianko zmenky, kde nie je vyplnená dlžná suma. Sumu na zmenke je oprávnený vyplniť len veriteľ a to za podmienok dohodnutých v zmluve o pôžičke na zmenku. Dlžník môže mať s podpísanou bianko zmenkou problém ak nespláca pôžičku v dohodnutých termínoch, pretože platobným rozkazom môže byť nariadená okamžitá splatnosť dlžnej sumy a vrátenie peňazí veriteľovi.

Pre nebankové spoločnosti je takáto forma pôžičky veľmi vítaná, nakoľko zmenka je veľmi jednoducho a hlavne rýchlo vymáhateľná. Zaručuje tak veriteľom istý návrat požičaných finančných prostriedkov. Pôžičku na zmenku môžu získať žiadatelia rýchlo, ale za dosť riskantnú cenu. Požičať si možno aj dosť vysoké sumy v desať tisícoch eur, ktoré by im bankové inštitúcie nepožičali, na druhej strane nesplácanie pôžičky môže vyústiť do závažných životných problémov. Pri tejto pôžičke podpisuje klient nielen zmluvu o poskytnutí peňažných prostriedkov, ale aj zmenku. Takýto typ pôžičky sa javí ako jedna z posledných možností pre problémových žiadateľov na získanie finančných prostriedkov, preto je aj možné riziko dosť výrazné. Nebankové spoločnosti, pre ktoré je to výhodný finančný produkt poskytujú tiež pôžičky na zmenku ihneď alebo pôžičky na zmenku do 24 hodín. To znamená, že disponibilné prostriedky môže mať klient k dispozícii v krátkom čase.

Hodnocení kategorie 4.5
Pôžičky na zmenku hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 28 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

2 300
Výška pôžičky 160 € - 2 300 €
Úrok od 11,2 %
Splatnosť 60 - 100 týž.

Diskuze