V hospodárskej sfére neustále prebiehajú finančné operácie s reálnymi peniazmi, ktoré uskutočňujú fyzické aj právnické osoby.

Úvery a pôžičky

Môže ísť pritom o tok peňazí z interných aj externých zdrojov. V prípade nedostatku tých vlastných je často potrebné získať cudzie a to formou úveru či pôžičky. Úver možno definovať ako objem finančných prostriedkov, ktoré veriteľ poskytne dlžníkovi za odplatu vo forme úroku. Poskytovanie úverov patrí k základným činnostiam bankových inštitúcií pri ich pôsobení na finančnom trhu. Každá banka má svoju vlastnú úverovú politiku a vlastné podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť. Úvery poskytujú banky fyzickým aj právnickým osobám, na rozdiel od nebankových spoločností za prísnejších podmienok. Pred poskytnutím úveru banka robí individuálnu úverovú analýzu a prihliada najmä na:

  • celkovú bonitu klienta,
  • serióznosť klienta a jeho doterajšiu históriu,
  • schopnosť splatiť úver aj s príslušnou úrokovou sadzbou v dohodnutom termíne.

Ak je úverová analýza pre klienta pozitívna, banka uzatvára písomnú zmluvu o úvere podľa obchodného zákonníka. Bankové úvery môžu byť rôzneho druhu ,typu aj výšky ich delenie je napríklad podľa:

  • doby splatnosti, krátkodobé úvery do 1 roka, strednodobé na 1 – 4 roky a dlhodobé so splatnosťou nad 4 roky,
  • poskytnutých záruk, úvery bez zaistenia alebo s ručením,
  • spôsobu čerpania požičaných prostriedkov, jednorázové alebo postupné,
  • subjektu, ktorému je úver poskytovaný, podnikateľské úvery, úvery občanom...,
  • účelu použitia peňazí, bez účelové úvery na čokoľvek alebo s priamym použitím na vopred určený účel – na bývanie, na konsolidáciu, na obstaranie investícií.

Pojem pôžička a úver majú vlastne rovnakú podstatu a význam. Pôžička je tiež použitie cudzích finančných prostriedkov, ktoré poskytne veriteľ dlžníkovi za istých dohodnutých podmienok. Veriteľ je pritom subjekt, ktorý poskytuje pôžičku a dlžník ten, kto má povinnosť požičané prostriedky vrátiť. V praxi je však zaužívané, že úvery poskytujú bankové spoločnosti a pôžičky nebankové spoločnosti, ale to je len zdanie a závisí to tiež od toho ako poskytovatelia pomenujú svoj ponúkaný produkt. Nebankové pôžičky sú však na druhej strane dostupnejšie pre širšiu klientelu, nakoľko podmienky pre ich získanie sú často minimálne, hlavne ak sa jedná o požičanie malých súm t. j. rýchle, krátkodobé pôžičky, pôžičky pred výplatou, online pôžičky, pôžičky hneď a podobne. Pri žiadostiach o vyššie sumy – požičanie niekoľko tisíc eur, však už aj stabilné a seriózne nebankové subjekty často vyžadujú dokladovanie príjmu resp. zaistenie pôžičky ručiteľom alebo ručenie nehnuteľným majetkom.

Úvery a pôžičky však spája to najdôležitejšie: v obidvoch prípadoch je potrebné cudzie finančné prostriedky v dohodnutej lehote vrátiť.

Hodnocení kategorie 4.5
Úvery a pôžičky hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 27 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

50 000
Výška pôžičky 500 € - 50 000 €
Úrok od 8,9 %
Splatnosť 6 - 96 mes.
30 000
Výška pôžičky 300 € - 30 000 €
Úrok od 4 %
Splatnosť 12 - 96 mes.

Diskuze