Nachádzame sa v období podávania daňových priznaní k dani z príjmov resp. ročného zúčtovania dane za minulý rok. Jej výšku ovplyvňuje viacero faktorov, nezdaniteľné aj odpočítateľné položky a jednou z nich je daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie. Nie je to však automaticky nárokovateľná položka pre všetkých, ktorí splácajú hypotéku. Najprv je nutné splnenie určených podmienok a až potom sa tento bonus môže stať realitou pri výpočte výšky dane z príjmov fyzickej osoby.

Zaplatené úroky môžu byť aj daňovým bonusom

Legislatívne ukotvenie

Zákon o dani z príjmov (ZDP) okrem iného ustanovuje, že od dane z príjmov fyzickej osoby je oslobodená suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie. Za takýto úver sa však považuje len úver:

  • s lehotou splatnosti od 5 rokov do 30 rokov,
  • zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti (rodinný dom alebo byt), ktorá je poskytnutá banke na účely nadobudnutia, výstavby alebo dokončenia stavby na bývanie.

Podrobné informácie sú uvedené v § 33a) ZDP, podľa ktorého napríklad:

  • nárok na uvedený daňový bonus vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch
  • v roku začatia úveru je možné uplatniť iba pomernú časť bonusu
  • výšku bonusu si daňovník vypočíta na základe vyžiadaného potvrdenia od financujúcej banky. Vydané potvrdenie je nutné predložiť aj zamestnávateľovi, ak ho daňovník požiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Daňový bonus si možno uplatniť najviac do výšky vypočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie, zníženej o sumu bonusu. Ak je suma takto zníženej dane nižšia ako suma vypočítaného bonusu, môže daňovník požiadať o vrátenie tohto rozdielu.

Aké sú podmienky na získanie bonusu na zaplatené úroky?

Zvýhodnenie je určené hlavne mladým ľuďom s nižším resp. mierne nadpriemerným mesačným príjmom. Konkrétnejšie:

  • daňovník musí mať ku dňu podania žiadosti o úver minimálne 18 rokov a maximálne 35 rokov,
  • zmluva o hypotekárnom úvere musí byť uzatvorená po 1.januári 2018,
  • jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v slovenskom hospodárstve. Výška tohto príjmu sa počíta zo všetkých zdaniteľných príjmov daňovníka, ktoré sú súčasťou základu dane.

Bonus na úroky si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho príjmov v SR dosiahol aspoň 90 % všetkých jeho príjmov a tiež daňovník, na ktorého prešli po úmrtí daňovníka nesplatené záväzky. Na druhej strane spoludlžníkovi tento nárok nevzniká.

Po splnení daných podmienok si možno uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie najviac zo sumy 50 000 EUR na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie – dom alebo byt. Daňovým bonusom je suma vo výške 50 % zaplatených úrokov, maximálne však 400 EUR za rok.

Možno využiť aj iné veličiny

Vyššie uvedený bonus je len jednou z možností, ako si legálne upraviť výšku dane z príjmov. Kto nespadá do kategórie daňovníkov splácajúcich hypotéku, môže využiť aj iné odpočty ako sú: daňový bonus na dieťa, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela), zaplatené úhrady za kúpeľnú starostlivosť, príspevky na dôchodkové sporenie (III. pilier)... Treba ale znovu počítať tiež s tým, že ich uplatnenie je naviazané na splnenie určitých podmienok. Využitie dostupných odpočítateľných položiek však môže občas priniesť aj celkom príjemný finančný bonus vo forme preplatku na dani z príjmov.

Hodnocení kategorie 4.5
Zaplatené úroky môžu byť aj daňovým bonusom hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

Diskuze