Na finančnom trhu s pôžičkami pôsobí množstvo subjektov a prevažná väčšina z nich naozaj seriózne podľa platnej legislatívy, ale aj tu sa nájdu „čierne ovce“, ktorých základnou prioritou je čo najväčší vlastný zisk bez ohľadu na spotrebiteľa. Peniaze si ľudia zvyčajne požičiavajú na riešenie nepriaznivej finančnej situácii, často sú pritom v časovej tiesni, pod tlakom a zmluvným podmienkam nevenujú zvláštnu pozornosť.

Zmluva o pôžičke

Potom žiaľ môže prekvapiť nepríjemná situácia, v extrémnych prípadoch až súdne či exekučné konanie ohľadom uhradenia požičaných finančných prostriedkov. Dôkladne si prečítať zmluvu o pôžičke sa naozaj oplatí a v prípade nejasností alebo pôžičky na vysokú sumu, je určite vhodná aj odborná konzultácia.

Čo má obsahovať zmluva o pôžičke upravuje Občiansky zákonník, podľa ktorého: „Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.“ V praxi to znamená, že dlžník (ten, kto si požičiava peniaze) je povinný vrátiť veriteľovi (teda tomu, kto pôžičku poskytne) dohodnutú sumu peňazí (zvyčajne vo výške požičaných peňazí + sumu za požičanie t.j. odplatu za pôžičku).

Zmluva o pôžičke by mala obsahovať:

 1. označenie zmluvných strán – identifikačné a kontaktné údaje dlžníka a veriteľa (meno, adresa, číslo dokladu totožnosti, IČO...)
 2. predmet zmluvy – čo sa požičiava
 3. záväzok veriteľa – akú sumu finančných prostriedkov požičiava (v číselnom aj slovnom vyjadrení) a za akú odplatu (výška úrokovej sadzby, RPMN...)
 4. povinnosť dlžníka vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v dohodnutej sume a podľa dohodnutých podmienok – celková suma odplaty + spôsob vrátenia peňazí (jednorázovo, v splátkach, bezhotovostným prevodom...)
 5. deň splatnosti pôžičky
 6. sankcie v prípade omeškania úhrady záväzku – môžu a nemusia byť dohodnuté
 7. všeobecné záverečné ustanovenia – forma zmien v dohodnutej zmluve, riešenie prípadných sporov, nadobudnutie účinnosti jednotlivých ustanovení zmluvy...
 8. podpisy oboch zmluvných strán.
 9. Aj z uvedeného je zrejmé, že poznať zmluvné podmienky je dôležité a obidve strany by mali mať záujem na tom, aby ich vzťah bol korektný a transparentný. Vzor zmluvy o pôžičke je možné nájsť aj na internetových stránkach právnických kancelárií a tak posúdiť, či konkrétna navrhovaná zmluva spĺňa legislatívne požiadavky, prípadne je v súlade s etickým prístupom k spotrebiteľom.

  Hodnocení kategorie 4.5
  Zmluva o pôžičke hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 37 hlasov.

  Spoľahlivé pôžičky

  Diskuze