Naši zákonodarcovia obvykle pred odchodom na ich zaslúžené parlamentné prázdniny schvália zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. júla daného roku. Nesklamali ani tento rok a tak sa na jednej strane potešia napríklad poberatelia štátnych dávok a na druhej strane sa z toho „tešia“ aj tí, ktorí musia tieto zmeny obratom aplikovať v praxi. Treba totiž aktualizovať SW produkty, premietnuť zmeny do výpočtov miezd, sociálnych dávok ...

Zvýšila sa suma životného minima

Ako sa zmeny premietli resp. čo sa už zmenilo

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze (definícia podľa Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR). Jeho výška sa upravuje na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientom rastu životných nákladov nízko príjmových domácností, podľa podkladov dodaných zo štatistického úradu.

Keďže sú na životné minimum naviazané aj iné veličiny, od 1. júla 2018 sa upravili sumy viacerých dávok a príspevkov, iné sa upravia od septembra alebo od 1. januára budúceho roku. Na ilustráciu ich stručný prehľad:

  • životné minimum pre prvú plnoletú osobu sa od 1. júla 2018 zvýšilo z doterajších  199,48 € na 205,07 € , pre spoločne posudzovanú druhú plnoletú osobu na sumu 143,06 € a na dieťa 93,61 € mesačne t.j. napríklad pre takúto rodinu je životné minimum teraz 441,74 €
  • životné minimum a príslušné dávky  stúpli o 2,8 % (zvýšilo sa tak tiež náhradné výživné, príspevky na kompenzáciu pre ťažko zdravotne postihnutých, príspevok na dobrovoľnícku aktivačnú činnosť...)

Čo sa zmení až v budúcom roku

  • od 1. januára 2019 sa zvýši prídavok na dieťa z terajších 23,68 € na 24,34 € za mesiac a rodičovský príspevok z 214,70 € na 220,70 € mesačne
  • upravená zmena výšky životného minima sa dotkne aj dane z príjmu fyzických osôb: zvýši sa nezdaniteľná časť základu dane na 328,12 € mesačne, hranica príjmov kedy sa daň neplatí bude 1 968,67 € a zvýši sa aj daňový bonus na jedno dieťa na 22,17 € mesačne  
  • potešia sa aj poberatelia minimálneho dôchodku, ktorí si oproti roku 2018 polepšia od 7,60 € do 9,60 €  za mesiac.

Toto je prehľad len niektorých veličín, ktoré sa zmenili v súvislosti s úpravou výšky životného minima, ich kompletný zoznam možno nájsť na stránke MPSVR https://www.employment.gov.sk

Hodnocení kategorie 4.5
Zvýšila sa suma životného minima hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 4 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

Diskuze